Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
High
Loại yêu cầu
Task

Website đăng nhập kiểm tra bệnh viện: http://nova.qlbv.vn bị lỗi không đăng nhập vào được.