Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Website đăng nhập kiểm tra bệnh viện: http://nova.qlbv.vn bị lỗi không đăng nhập vào được. 

Updates and comments

Your profile picture

»

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Ưu tiên:
High
»
1