G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ hai, Tháng 11 25

Thứ năm, Tháng 11 21

Thứ ba, Tháng 11 12

Thứ sáu, Tháng 10 18

Thứ bảy, Tháng 11 24 2018

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ hai, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 22

Thứ năm, Tháng 11 21

Thứ tư, Tháng 11 13