D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Hôm nay, Tháng 11 15

Thứ ba, Tháng 11 12

Thứ sáu, Tháng 12 7 2018

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Hôm nay, Tháng 11 15

Hôm qua, Tháng 11 14