Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Cho bên em hỏi khi xuất báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh phần Ý kiến khác: Em có đánh máy nội dung bệnh nhân góp ý nhưng khi xuất báo cáo lại không thấy. Mong được phản hồi em cảm ơn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25