Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Xin được hướng dẫn để thực hiện báo cáo theo công văn số 1533 và 1534, xin cảm ơn