Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

bên bệnh viện gởi góp ý nhằm mã số. nhờ admin chỉ cách xóa !