Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Mình muốn thống kê tình hình khảo sát hài lòng 9 tháng đầu năm 2019 tại các bệnh viện trực thuộc

Nhưng không lọc được

Nhờ các bạn hỗ trợ