Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Trang Đánh giá chất lượng bệnh viện tại link http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/certificateFormBoth.action --> vào: tổng hợp --> vào: báo cáo kết quả BV tự đánh giá chất lượng 6 tháng 2019 --> vào: II.Bảng tổng hợp kết quả chung: điểm trung bình phần C. Hoạt động chuyên môn công thức tính chưa đúng nên kết quả không đúng với số liệu BV nhập (đã báo cáo lỗi này từ 1 năm trước nhưng vẫn chưa điều chỉnh). 

Tiếp theo, cũng trong bảng tổng hợp này: thiếu nội dung và điểm trung bình E2.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 12 12

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3