Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Trang Đánh giá chất lượng bệnh viện tại link http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/certificateFormBoth.action --> vào: tổng hợp --> vào: báo cáo kết quả BV tự đánh giá chất lượng 6 tháng 2019 --> vào: II.Bảng tổng hợp kết quả chung: điểm trung bình phần C. Hoạt động chuyên môn công thức tính chưa đúng nên kết quả không đúng với số liệu BV nhập (đã báo cáo lỗi này từ 1 năm trước nhưng vẫn chưa điều chỉnh). 

Tiếp theo, cũng trong bảng tổng hợp này: thiếu nội dung và điểm trung bình E2.