Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Vào link http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/certificateFormBoth.action --> vào: VI. Hành nghề --> vào: phạm vi (trong trường hợp y, bác sĩ có nhiều phạm vi hoạt động) thì người cập nhật không thể bổ sung thêm phạm vi của y, bác sĩ đó.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 12 12

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3