Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Vào link http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/certificateFormBoth.action --> vào: VI. Hành nghề --> vào: phạm vi (trong trường hợp y, bác sĩ có nhiều phạm vi hoạt động) thì người cập nhật không thể bổ sung thêm phạm vi của y, bác sĩ đó.