Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Muốn Xóa 1 phiếu do nhập thừa

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Phiếu KSHL hiện tại không cho xóa nhé bạn. Bạn có thể sửa lại thông tin trong phiếu đó để thành phiếu khác.

Trạng thái:
Open
»
Closed