Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn - Bình Định - Mã: 45723