Phụ lục 4. Danh sách các Sở Y tế đăng ký mã đánh giá viên

http://danhgia.chatluongbenhvien.vn/co-quan?name=&name_1=2&items_per_page=200

Phụ lục 5. Danh sách các bệnh viện không khảo sát hài lòng trên phần mềm trực tuyến

http://hailong.chatluongbenhvien.vn/admin/danh-sach/benh-vien-kshl

http://hailong.chatluongbenhvien.vn/admin/danh-sach/so-kshl

Phụ lục 6. Danh sách bệnh viện có đăng tải bằng chứng cho Đánh giá chất lƣợng bệnh viện

(bnh vin không có tên trong danh sách là các bnh vin không đăng ti bng chng)

http://bangchung.chatluongbenhvien.vn/benh-vien/bang-chung

http://bangchung.chatluongbenhvien.vn/so/bang-chung

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25 2021

Thứ tư, Tháng 8 26 2020

Thứ hai, Tháng 11 25 2019