A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ hai, Tháng 9 7

Thứ ba, Tháng 6 23

Thứ năm, Tháng 11 21 2019

Thứ hai, Tháng 6 10 2019

Thứ hai, Tháng 12 24 2018

Thứ năm, Tháng 12 20 2018

Thứ tư, Tháng 11 28 2018

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ hai, Tháng 9 7

Thứ hai, Tháng 6 29