Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Khi click vào gửi bằng chứng các tieu chí không xuất hiện

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19