Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Ý kiến phản hồi được hỗ trợ theo thời gian

Loại hỗ trợ

Thứ tư, Tháng 11 2

Thứ ba, Tháng 10 18

Thứ hai, Tháng 10 10

Thứ năm, Tháng 9 29

Tài liệu và Công văn liên quan QLCL&ATNB

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV