Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Ý kiến phản hồi được hỗ trợ theo thời gian

Loại hỗ trợ

Thứ hai, Tháng 11 14

Thứ bảy, Tháng 11 5

Thứ năm, Tháng 11 3

Thứ tư, Tháng 11 2

Tài liệu và Công văn liên quan QLCL&ATNB

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV