Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Ý kiến phản hồi được hỗ trợ theo thời gian

Loại hỗ trợ

Thứ tư, Tháng 10 21

Thứ ba, Tháng 10 20

Thứ hai, Tháng 10 19

Tài liệu và Công văn liên quan QLCL&ATNB

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV