C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ năm, Tháng 10 22

Thứ tư, Tháng 10 21

Thứ hai, Tháng 9 7

Thứ ba, Tháng 9 1

Thứ năm, Tháng 7 30

Thứ tư, Tháng 6 24

Thứ ba, Tháng 6 23

Thứ ba, Tháng 4 21

Thứ sáu, Tháng 2 21

Thứ ba, Tháng 1 15 2019

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ năm, Tháng 10 22

Thứ tư, Tháng 10 21