C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ sáu, Tháng 8 13

Thứ hai, Tháng 8 2

Thứ hai, Tháng 7 12

Thứ năm, Tháng 7 8

Thứ ba, Tháng 6 29

Thứ hai, Tháng 5 31

Thứ sáu, Tháng 5 14

Thứ ba, Tháng 2 2

Thứ hai, Tháng 1 4

Thứ hai, Tháng 12 21 2020

Thứ tư, Tháng 11 18 2020

Thứ tư, Tháng 11 4 2020

Thứ hai, Tháng 9 7 2020

Thứ ba, Tháng 6 23 2020

Thứ ba, Tháng 4 21 2020

Thứ sáu, Tháng 2 21 2020

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ sáu, Tháng 8 13

Thứ hai, Tháng 8 2