Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện đã tiến hành cung cấp thông tin tuy nhiên trên hệ thống báo là chưa cung cấp đầy đủ. Xin cho biết lỗi và hướng dẫn cách hoàn thành

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Bệnh viện đã tiến hành cung cấp thông tin tuy nhiên trên hệ thống báo là chưa cung cấp đầy đủ. Xin cho biết lỗi và hướng dẫn cách hoàn thành

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25