Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
High
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện đã tiến hành cung cấp thông tin tuy nhiên trên hệ thống báo là chưa cung cấp đầy đủ. Xin cho biết lỗi và hướng dẫn cách hoàn thành

Updates and comments

Your profile picture

Bệnh viện đã tiến hành cung cấp thông tin tuy nhiên trên hệ thống báo là chưa cung cấp đầy đủ. Xin cho biết lỗi và hướng dẫn cách hoàn thành