Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
High
Loại yêu cầu
Feature Request

Đề nghị bổ sung phân tích sự hài lòng của người bệnh nội trú theo từng khoa lâm sàng (quy định tại tiêu chí A4.6.13 Quyết định số 6858/QĐ-BYT)