Cảnh báo

Bạn cần ĐĂNG NHẬP để gửi báo cáo.

CV567/KCB-QLCL&CĐT V/v Báo cáo hình thức thanh toán viện phí và xin ý kiến thanh toán không dùng tiền mặt

Áp dụng cho tất các đơn vị có loại hình là bệnh viện.