Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Cần đăng nhập để sử dụng phần mềm!

- Phân hệ kiểm tra của Bệnh viện mở từ 06/12/2022 đến 31/12/2022

- Phân hệ kiểm tra của Sở Y tế, Bộ Y tế sẽ mở từ 01/01/2023 đến 30/06/2023

 

Báo cáo

Báo cáo

1. Gửi danh mục và quy trình kỹ thuật

Chỉ áp dụng cho các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh